top of page

Opracowanie koncepcji ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rozwój nowych rodzajów turystyki

Warunki odniesienia

Koncepcja PL

Koncepcja ENG

Popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego są w dużej mierze uzależnione od poziomu rozwoju turystyki w regionie. Region realizacji projektu charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju turystyki. Jednym sposobem na zaradzenie tej sytuacji jest rozwój nowych rodzajów turystyki, takich jak turystyka kolejowa.

Turystyka kolejowa jest znanym i popularnym rodzajem usług turystycznych w krajach rozwiniętych, ale nie w regionach objętych projektem. Sporadyczne próby oferowania takich usług w większości nie zakończyły się sukcesem z powodu braku całościowej koncepcji rozwoju turystyki kolejowej, która powinna zawierać prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty tego typu usług turystycznych. Opracowanie takiej koncepcji jest bardzo istotne dla ochrony wspólnych zabytków kultury i historii oraz wymaga koordynacji wszystkich powyższych aspektów.

W ramach projektu zaproponowano opracowanie ogólnej koncepcji rozwoju turystyki kolejowej w regionach przygranicznych Ukrainy i Polski, która będzie zawierała sposoby rozwiązania wszystkich wyżej wymienionych aspektów i będzie swoistą mapą drogową dla władz lokalnych i organizacji rządowych, których celem jest ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Działania będą obejmować zabytkową linię kolejową oraz przyległe obiekty dziedzictwa kulturowego i historycznego, ich historię i perspektywy wykorzystania turystycznego. Ostateczna wersja Koncepcji oraz wyniki jej dyskusji zostaną zaproponowane władzom lokalnym jako mapa drogowa rozwoju turystyki kolejowej.

bottom of page