top of page

Cele projektu

Ochrona i popularyzacja obiektów Pierwszej Kolei Węgiersko-Galicyjskiej oraz obiektów do niej przyległych, które stanowią wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne narodu polskiego i ukraińskiego;

Wzmocnienie związków kulturowych pomiędzy społecznościami na terenach przygranicznych oraz współpracy pomiędzy władzami lokalnymi na obszarze realizacji projektu;

Poprawa wizerunku i atrakcyjności powiatu Starosamborskiego oraz powiatu Przemyśl jako obszar o stosunkowo niskim rozwoju gospodarczym i społecznym;

Podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych gmin, a dzięki temu zwiększenie ich stabilności.

Wyniki projektu

Wzrost liczby turystów, którzy odwiedzają miejsca związane z dziedzictwem kulturowym i historycznym;

Wzmocnienie stabilności społeczno-gospodarczej gmin terytorialnych Ukrainy i Polski, przez które przebiega pierwsza węgiersko-galicyjska linia kolejowa;

Podnoszenie świadomości mieszkańców na temat miejsc dziedzictwa kulturowego i historycznego;

Podniesienie poziomu wiedzy osób pracujących w samorządach lokalnych oraz odpowiedzialnych za popularyzację i ochronę obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Główna korzyść projektu

Polepszenie stosunków między narodami ukraińskim i polskim.

Obszary przygraniczne Ukrainy i Polski otrzymają lepsze obiekty dziedzictwa kulturowego, a tereny i miejsca zostaną lepiej poznane przez społeczeństwo.

Pozwoli to na wzrost liczby turystów, a więc zwiększy zrównoważony rozwój gospodarczy i związany z nim rozwój społeczny obszarów, które do tej pory nie należą do wysoko rozwiniętych w swoich krajach.

Te obszary uzyskają koncepcję rozwoju nowego dla nich rodzaju turystyki - turystyki kolejowej, która ma znaczny potencjał rozwoju, właśnie na obszarze realizacji projektu. Wzmocnione zostaną związki kulturowe pomiędzy mieszkańcami grupy docelowej projektu po obu stronach granicy, zwiększy się ich świadomość na temat obiektów znajdujących się w pobliżu.

bottom of page